תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר עותקים otakim.co.il

גולש/ת יקר/ה! ברוך הבא לתקנון תנאי שימוש באתר עותקים מבית קבוצת אימג' פרינט בע"מ. (להלן "האתר" ו-"החברה", בהתאמה). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר זה.

הסכמה לתנאי השימוש

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך זה (להלן "תנאי השימוש") ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

מבצעים ומדרגות הנחה

החברה רשאית לסיים את המבע בכל זמן. החברה אינה מתחייבת לחדש מלאי עבור המוצרים. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ. מחיר המוצרים אינם כוללים משלוח. יש כפל הנחות במחיר המבצע ומדרגות הנחה למוצרים אשר קיימות עבורן מדרגות הנחה. אין הגבלה על כמות העיצובים ורכישת המוצרים מאותו הסוג. ניתן להזמין מספר יחידות ובעיצובים שונים ללא הגבלה. אין תנאים לקבלת המבצע.

השימוש שלך באתר

האתר מספק שירותים, מוצרים ומידע (להלן ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר"). תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

כללי

בתקנון זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצדם: "משתמש" ו/או "גולש"- בכלל זה איש, אישה או גוף משפטי כלשהו, כגון חברה, עמותה, אגודה, שותפות, אשר משתמש באתר בעצמו או באמצעות מי מטעמו לרבות עובדים ו/או צד שלישי הפועל מטעמו. "התקנון" – תקנון זה, כפי נוסחו העדכני ביותר המפורסם באתר. "תוכן", או "תכנים" – לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (visual-audio ) , ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation) , תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample ), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format ), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). מטרת תקנון זה הינה להגדיר את תנאי השימוש באתר החברה והשירותים הניתנים בו. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר.

1 . לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

2 . להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

3 . להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

4 . להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe ) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

5 . לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

6 . לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

7 . שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם ( As is (והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים. החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר. אף על-פי שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ו/או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

מדניות פרטיות ואבטחת מידע

החברה תנהג בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים במסגרת השימוש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים כאמור, וכן לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמשים באתר על ידי רישום השימוש שיעשו באתר (לרבות באמצעות cookies ), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:

1 .לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעו המשתמשים באתר;

2 .לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר;

3 .על מנת לשלוח למשתמשים, מעת לעת, תכנים ו/או ליידע את המשתמשים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם והנמכרים על ידי החברה, אם באמצעות דיוור ישיר ואם בדרך אחרת (לרבות באמצעות דואר רגיל לכתובת המגורים או לכתובת אחרת; דואר אלקטרוני; והודעה לצג הטלפון הסלולרי ,SMS MMS או דומיהם כפי שיהיה מקובל ואפשרי מעת לעת).

4 .ככל שאיזה מן המשתמשים אינו מעוניין במשלוח דוא"ל כאמור, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

5 .לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי החברה ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמשים אישית באופן שמי;

6 .לשם יצירת קשר עם המשתמשים במקרה הצורך;

7 .לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת.

ידוע למשתמשים כי החברה מקדישה משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם הוא אינו יכול למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר.

אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול השירות המוצע, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם החברה מציעה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL ,הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ייתכן שתמצא באתר קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה ,קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של החברה כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של החברה.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר R, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו. בהתאם למנגנון הודעה והסרה אשר מיושם באתר זה, במידה ומשתמש מזהה כי יש גישה באמצעות האתר לתוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או כל תוכן אחר אשר אין להציגו על פי חוק, עליו לפנות מיד לחברה באמצעות קישור זה: "דווח על תוכן מפר", ולדווח על כך. יובהר, כי בעת דיווח על תוכן המפר זכויות יוצרים החברה תיצור קשר עם המתלונן בכדי להגיע לבירור מהיר של עובדות המקרה, ובאם תוכח הטענה, יפעלו ליישום הוראות הדין כמתבקש. למען הסר ספק, במידה ואין המתלונן הבעלים החוקי של התוכן המפר זכות יוצרים, תיצור החברה קשר עם הבעלים החוקיים של זכות היוצרים בכדי לבחון את המשך הגישה לתוכן באמצעות השירות.

החברה ו/או המפעיל מצהירים בזאת כי יפעלו בהתאם להוראות הדין, במידת האפשר, באם תועלנה טענות כנגד תוכן אליו ניתן לגשת באמצעות השירות, בכדי להגיע לבירור מהיר ומדויק של העובדות ובעת הצורך להסיר מן השירות המוצע כל תוכן המפר תקנון תנאי שימוש זה ו/או את חוקי מדינת ישראל.

למען הסר ספק, האחריות על כל תוכן אשר יופק באמצעות החברה, בכל צורה ו/או פורמט ו/או פלטפורמה שהיא, תהיינה על אחריות המשתמש ו/או הלקוח בלבד. החברה איננה מבצעת בדיקה לתוכן המופק ו/או ניתוח לאופי ההזמנה ולזכויות הנגזרות ממנה ו/או כל בחינה אחרת לתוכן הנשלח להדפסה על ידה, וכל טענה ו/או תביעה כנגד שימוש מפר בזכויות מסחריות ו/או זכויות יוצרים תהיינה על אחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעל זכויות היוצרים, באמצעות החברה. המשתמש יישא באחריות המלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או קובלנה כנגד החברה.

גרסאות מוצר, מחירים ורישיונות

ייתכן כי חלק מהתוכן, המידע, הסימנים, התרשימים או התמונות הכלולים באתר ומתייחסים למוצרים ו/או לשירותים המוצגים או מוצעים בו, הוכנו לצרכים כלליים עבור אתרי האינטרנט של החברה.

כל המחירים המפורטים הם מחירים מומלצים לצרכן. המחירים המפורסמים מתעדכנים מעת לעת וכפופים לשינויים ללא כל הודעה.

יובהר כי אין בשום תוכן או מידע הכלולים באתר כדי להעניק בכל אופן או לפרש כאילו מוענק בכל אופן רישיון או אישור או זכות כלשהם לאדם או לגוף או לחברה בקשר לקניינה הרוחני של החברה והמידע והתוכן המוצגים באתר.

אספקה והובלת המוצר

.החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, עד 10 ימי עסקים.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה - ידוע ללקוח כי החברה מעניקה את שירותי המשלוח דרך צג ג ולכן אינה אחראית על איחורים שאינם בשליטתה.
משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

ביצוע רכישות דרך האתר

כדי לבצע רכישות כלשהן דרך האתר, תתבקש להזין ולמסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות, עלייך להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים שגויים או שאינם מדויקים עלולה להפריע להליך ההזמנה/רכישה עד כדי חוסר יכולת לבצעה. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או השלמת הרכישה כבקשתך - כולה או מקצתה. כמו כן, לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית ולגרור נקיטת צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו או עלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר עקב כך, באופן ישיר או בעקיפין. למען הסר ספק, כל הפרטים האישיים שתמסור יישמרו ויאובטחו במאגרי המידע הרשומים של החברה, על-פי חוק. נוסף על הפרטים האישיים שתמסור לצורך ביצוע ההזמנות דרך האתר, לצורך השלמת רכישות, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף. נוסף על הפרטי האישיים שתמסור לצורך ביצוע ההזמנות דרך האתר, לצורך השלמת רכישות, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף. נתונים אלו לא יישמרו במאגרי המידע של החברה, אלא יימסרו ויעובדו ישירות דרך חברה חיצונית ,סליקה מבית טרנזילה , המתמחה בתחום זה על-פי נהלים מחמירים ומוכרים על-ידי חברות האשראי הבינלאומיות, לצורך ביצוע סליקת נתוני האשראי. לעיון בתנאי האבטחה של מידע זה, ראה את תנאי השימוש/תנאי האבטחה של טרנזליה : http://www.tranzila.com/aboutus.html הרכישה שלך תבוצע רק לאחר השלמת הליך ההזמנה ולאחר קבלת אישור על ביצוע חיוב מאת חברת כרטיס האשראי שלך. אם הרכישה לא תוכל להתבצע, בין אם בגין תקלה כלשהיא בהליך ההזמנה ובין אם במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, או מכל סיבה אחרת, תקבל הודעה בהתאם. ויודגש, כי מדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת. לפי-כך, על אף המאמצים הרבים המושקעים באבטחת המידע באתר ודרך האתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות ו/או האזנות ו/או חשיפות של המידע ממחשביה או מתקשורת המחשבים שלה, כתוצאה מפעולות בלתי חוקיות של צדדים שלישיים שעלולים לבקש לעשות שימוש לרעה במידע. אם תתבצע חדירה בלתי חוקית למערכות המידע או התקשורת כאמור, ואם ייגרם נזק כלשהוא בגין כך, החברה אינה יכולה להימצא אחראית לכך ולא תעלה בידך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין.

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

שירותי ההדפסה שהחברה מעניקה למשתמש, באמצעות האתר, הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר. על כן, המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981. משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן. בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. החזרת מוצר תתאפשר בכפוף, בהתאם וכל זמן שמתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: המוצר פגום באופן הנראה לעין ואשר לא מאפשר שימוש במוצר; המוצר אינו תואם את דרישותיו של המזמין באופן החורג מסטיית התקן המוזכרת בתקנון המערכת ו/או המוצר אינו תואם את קובץ המקור אותו טען המשתמש ו/או את הקובץ הנבחר במערכת. במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או ייפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים. מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

מדיניות שילוח מוצרים, הפצה ולוגיסטיקה

החברה מפיצה את מוצריה לכל חלקי הארץ בשילוח ישיר. שילוח המוצרים מתבצע ע"י ספק שירות חיצוני שהוא אינו החברה. להלן פירוט רחב אודות סוגי השילוחים, בהתאם לסוג הלקוח ולהעדפותיו: לעניין שילוח מרוכז ללקוחות מוסדיים, יבוצע השילוח בכפוף ובהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות שבין חברת אימג' פרינט לבין הלקוח המוסדי. לעניין שילוח עד לבית המזמין ו/או המשתמש, השילוח יבוצע עד 5 ימי עסקים מרגע ביצוע התשלום עבור ההזמנה. הגעת המוצר לבית המזמין בכפוף לשיטת השילוח אותה בחר ובכל מקרה בכפוף לתנאי אספקת השירות של הספק החיצוני, אשר מבצע את פעולת השילוח בפועל. לעניין שילוח מוצרים עד לבית הלקוח, זמני אספקת מוצרים שישלחו לבית הלקוח יהיו בכפוף למועדי חלוקת חבילות של ספק הדואר ובהתאם לאזורי החלוקה של ספק הדואר. על אף האמור לעיל, מרגע שנמסר לשילוח ע"י ספק הדואר, אין החברה אחראית לתקינות המוצר, שלמותו או מועד אספקתו.

שימוש בשירות שיתוף קבצים

המשתמש מצהיר כי לא יבצע שום פעולה אשר עלולה לפגוע במכוון או בזדון בפעילות תקינה ורציפה של פלטפורמת שיתוף הקבצים המופעלת באתר (להלן "השירות"), ו/או לעקוף כל הגבלה הקיימת בשירות, וכל פעולה שכזו הינה אסורה והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה תהא רשאית לנקוט פעולות משפטיות כנגדו.

באמצעות השירות ניתן לגשת לתכנים שונים שמקורם אינו בחברה. בהקשר זה מובהר וידוע למשתמשים והם מסכימים כי בשום אופן הם לא יהיו זכאים לתמורה כלשהי מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או ממשתמשים אחרים בשירות, במישרין או בעקיפין, עבור תכנים שנצרכים על ידם ו/או על ידי אחרים באמצעות השירות.

יובהר, כי החברה אינם בודקת את התכנים בהן נעשה שימוש באמצעות השירות לפני פרסומם והדבר נתון לשיקול דעתם הבלעדי של משתמשי האתר המעלים את התכנים לשירות. יודגש כי בדיקות כאלה תעשינה, ככל שתעשינה, אך ורק כדי לנסות למנוע חריגה מתנאי שימוש אלה ו/או עבירה על החוק ו/או פגיעה באינטרסים של החברה, ובכלל זה למנוע פרסום וגישה לתכנים המכילים דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וכיו"ב.

החברה אינה נושאת בכל אחריות לתוכן הנצרך באמצעות השירות. האחריות הבלעדית לתוכן אליו ניתן לגשת באמצעות השירות ולכל תוצאה הנובעת מכך, חלה על המשתמש בלבד. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר גישה לתכנים מסוימים באמצעות השירות נתונה באופן בלעדי לחברה והמשתמש לא ישמע בכל טענה בנושא זה. מבלי לגרוע מכל מגבלה החלה לפי כל דין ו/או תנאי שימוש אלה, חל איסור מוחלט על המשתמשים, לגשת ו/או לקדם ו/או לפרסם באמצעות השירות את התכנים הבאים:

1 .כל תוכן שלגביו ידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;

2 .כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

3 .כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

4 .כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

5 .כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals ), יישומים מזיקים (Applications Malicious )וכיו"ב;

6 .סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

7 .כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

8 .כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

9 .כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

10.כל תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל אפליה מכל מין וסוג שהוא.

11.כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

12.כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

13.כל תוכן אשר עלול להטעות צרכן ו/או משקיעים;

14.כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

15.כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירות בפרט;

16.כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שיימסר לפרסום, בכל עת שתמצא כי הופרו תנאי שימוש אלה ו/או בוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירות, במשתמשיו, בחברה ו/או במי מטעמה. בנוסף, החברה תהא רשאית במקרה זה למנוע מהמשתמש המפר מלפרסם תכנים נוספים באמצעות השירות. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות השירות לפי כל דין.

מבלי לגרוע מסמכויותיהם, מובהר בזאת כי לחברה נתונה הזכות לערוך ו/או לבצע כל שינוי בגישה לתכנים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

לתשומת לב המשתמשים המוסרים תכנים לפרסום באמצעות השירות: התכנים שתמסרו לפרסום באמצעות השירות עלולים להיות חשופים לכל משתמשי האינטרנט. עליכם לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלכם בעקבות השימוש בשירות או פרסום איזה מפרטיך. זכרו כי עליכם לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליכם לפחות באותה מידה של זהירות אותה יש לנקוט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט וההסתמכות על התכנים הנצרכים באמצעות השירות היא על אחרית המשתמשים בלבד. על המשתמשים לצאת מנקודת הנחה כי החברה ו/או מי מטעמה אינם בודקים את אמיתות התכנים המועלים בשירות וכי תוכנם אינו מתפרסם מטעם החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

ציות לתנאים ושיפוי

הנך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

תחום שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר (קישור ישיר לדף יצירת קשר), או לכתובת, הרתך 7 , ת.ד - 17281, באר שבע. או באמצעות משלוח פקס' למספר 0774009103, או בדוא"ל ל: otakim4u@otakim.co.il או בטלפון מס' - 1700-55-97-97