תקנון ותנאי השתתפות

הגרלה בין משתתפים אשר ביצעו הזמנה במסגרת מבצע "לילה לבן" של אתר ההדפות עותקים

עורך ההגרלה: אי די סי דרים איט פיתוח עסקי בע”מ1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא הגדרה המפורטת להלן:
1.1. "דרים איט"- אי די סי דרים איט פיתוח עסקי בע"מ.
1.2. "המפקח": המפקח על ההגרלה הינו מנכ"ל החברה- אלדד מרודי.
1.3. "ההגרלה": ההגרלה הנערכת בהתאם להוראות סעיף 230 לחוק העונשין התשל"ז-1977.
1.4. "משתתף": סטודנט אשר ביצע הזמנה באתר של חברת עותקים בתקופת ההגרלה, על פי תנאי ההשתתפות הרשומים מטה בסעיף 4.


2. פרשנות

2.1. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.3. חלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.


3. תקופת המבצע

3.1. ניתן להגיש מועמדות להגרלה מתאריך 09.6.2021 ועד התאריך 31.08.21 בשעה 20:00 (להלן "תאריך ההרשמה").
3.2. ההגרלה תיערך בתאריכים המצוינים מעלה.
3.3. החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך ההגרלה ו/או להוסיף או לגרוע פרסים והגרלות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לחוקים והדינים החלים ובהתאם לפרסום שתבצע בתקנון זה.4. תנאי השתתפות

4.1. סטודנט אשר יזמין הדפסות מחברת עותקים בין התאריכים 09/06/21 ועד התאריך ה 30/08/21 (להלן "תאריכי ההשתתפות"). יקבל משלוח הכולל הדפסה ודוגמיות קפה טורקי, על מנת להשתתף בהגרלה עליו להעלות תמונה לסטורי באינסטגרם ולתייג את קפה טורקי עלית cafeturkielite@ ועותקים @otakim בטווח תאריכים שצויין מעלה. במידה והפרופיל פרטי יש לשלוח צילום מסך לדרים איט.
4.2. תקנון זה מהווה הסכם בין דרים איט לבין המשתתף וכל סטודנט אשר ביצע את הפרטים כאמור לעיל, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה והביע את הסכמתו לתנאים האמורים.


5. אופן עריכת ההגרלה

5.1. פרסום ההגרלה מיועדת להתבצע באמצעות שימוש בכלל אמצעי התקשורת העומדים לרשות אי די סי דרים איט, לרבות אי-מייל, פייסבוק, אינסטגרם, דוכן וכיו"ב אמצעי פרסום ושיווק.
5.2. ההגרלה תתקיים בתאריך ה 1.9.21.
5.3. ההגרלה תתבצע על ידי שימוש בכלי המיועד ליצירת בסיס נתונים רנדומליים, ובפיקוח נציג אי די סי דרים איט פיתוח עסקי ומנכ"ל החברה.
5.4. להגרלה האמורה יהיו 3 זוכים אשר יזכו בפרסים כמפורט להלן.
5.5. הודעה בגין הזכייה תתבצע הן באמצעות הכרזת הזכייה באמצעים דיגיטליים בתאריך 01/09/21 בשעה 20:00, והן באמצעות טלפון אישי לזוכים.


6. הפרס ואופן מימושו

6.1. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הזוכה יקבל את הפרס לאחר שעמד בכל התנאים:

6.1.1. הזוכה הגיע בעצמו לאסוף את הפרס ממשרדי אי די סי דרים איט או מכל מקום אחר כפי שתקבע ההגרלה בשעות העבודה המקובלות (9:00-17:00).
6.1.2. הזוכה הינו משתתף חוקי, כהגדרתו בתקנון זה, אשר עמד בכל תנאי התקנון ואין מניעה בדין או בחוזה לקבל את הפרס.
6.1.3. סטודנט הציג תעודה מזהה לשם התאמה בין מספר תעודת הזהות שהוגרל ובין הסטודנט עצמו.

6.2. במידה שהחברה לא תצליח ליצור קשר עם הסטודנט הזוכה תוך 3 ימים, או שהסטודנט לא עומד בתנאים לפי סעיף 6.1 לעיל, ייפסל המועמד. יו"ר ההגרלה יעביר הודעה על אי מימוש הזכייה. לאחר ההודעה האמורה ובשיקול דעתה המלא של החברה, החברה תיצור קשר עם הזוכים החלופיים כפי שעלו בגורל לפי סעיף 5.5 לעיל. הוראה זו תחול הלאה גם למועמד החלופי הנוסף עד שיוענק הפרס.
6.3. הפרסים בהם יזכו המשתתפים אשר עומדים בכל התנאים הם: אוזניות איירפודס, 50 שקיות של קפה טורקי בגודל 100 גר' מתנת שטראוס ו 250 ש"ח קרדיט הדפסות בעותקים.
6.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס מכל סיבה.
6.5. מבלי לגרוע מהוראות התקנון והוראות הדין, החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה ו/או מרמה ו/או בתחבולה ו/או בחוסר הגינות ו/או במעשה שאינו כדין מכל בחינה שהיא.
6.6. זוכה אשר ויתר על הפרס או שלא עמד בכל התנאים לשם קבלתו, מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בגין אי חלוקת הפרס.
6.7. האחריות על תקינות הפרס וטיבו מוטלת באופן בלעדי על ספק הפרס ואינה מחייבת באופן כלשהו את החברה ו/או על המפקח. החברה ו/או על המפקח אינם אחרים לאיכות הפרס, תקינותו וטיבו. לזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה נגד החברה ו/או נגד המפקח בכל הנוגע לאיכות הפרס, תקינותו וטיבו, או לכל עניין הנובע ממנו. וכל תלונה בעניין תועבר לספק.


7. פרסום שמות הזוכים

7.1. הזוכים יצולמו בעת קבלת הפרס ותמונתם תתפרסם בעמודים הדיגטליים.
7.2. בעת מסירת פרטיו האישיים של המשתתף, המשתתף מסכים לפרסום שמו ותמונתו בעמוד הפייסבוק או בכל כלי תקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום אחר בהתאם לשיקול דעתה של החברה, וזאת מבלי לגרוע מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה.8 .תנאים נוספים

8.1. תוצאות ההגרלה כפי שהן קבועות בסעיף 5 לעיל הן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
8.2. החברה רשאית לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף החברה רשאית לבטל או להפסיק הגרלה זו, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום ההגרלה, ו/או את חלקה, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה.
8.3. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בהגרלה ו/או בגינה תמנע ממנו האפשרות לקבל את הפרס.
8.4. החברה אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט באמצעותה יקלטו ויאוחסנו נתוני המשתתפים בהגרלה, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים כלשהם במערכת זו. למען הסר ספק לאף משתתף ו/או למבקש להשתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.
8.5. המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה מסכים, מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס ו/או למימושו. החברה לא תישא ולא תידרש לשאת, לא תשפה ולא נדרש לשפות משתתף כלשהו בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפות בהגרלה.
8.6. המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה מסכים ומתחייב כי כל בעיה אשר עלולה להתעורר בהגרלה ו/או בקבלת פרטי המשתתפים ו/או בקבלת הפרס ו/או בפרס עצמו, שמקורם בית היתר מלחמה, שביתה, שיבושים במערכת ההתקשרות הטלפונית או הממוחשבת או כוח עליון, לא יחשבו להפרה של תקנון זה מצד החברה ולא יזכו את המשתתף או הרוצה להשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה אחרת.
8.7. עורכת ההגרלה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
8.8. ט.ל.ח
8.9. בכל עניין הקשור בהגרלה ו/או בתקנון זה יש לפנות לאי די סי דרים איט פיתוח עסקי בע"מ.